• pl
 • en
 • Usługi, czyli w czym możemy Ci pomóc
  Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo autorskie i prawa pokrewne
  Prawo autorskie i prawa pokrewne

  Umowy o przeniesienie praw autorskich i licencyjne, umowy fonograficzne, umowy publishingowe, umowy koprodukcyjne, obsługa prawna produkcji filmowych i reklamowych, produkcji teatralnych i wystaw, spory o prawa autorskie i pokrewne, szkolenia, regulaminy własności intelektualnej i wszystko, co jest związane z działalnością twórczą wszystkich branż kultury i sztuki.

  Własność intelektualna Własność intelektualna
  Własność intelektualna

  Znaki towarowe, patenty, obsługa prawna grantów i funduszy na BRI, obsługa prawna projektów B&R, zarządzanie danymi naukowymi, komercjalizacja wyników badań naukowych, regulaminy własności intelektualnej, obsługa prawna jednostek naukowych, start-up’ów i naukowców, prawo spółek, ochrona konkurencji.

  Reklama i influencer marketing Reklama i influencer marketing
  Reklama i influencer marketing

  Obsługa prawna kampanii reklamowych, umowy o działania reklamowe, umowy o organizację konkursów, regulaminy konkursów i loterii, opinie prawne dotyczące m.in. reklamy konkretnego produktu lub usługi, zgody na wykorzystywanie wizerunku w reklamie, reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w reklamie oraz niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o działania reklamowe, przygotowywanie porozumień kończących spór.

  Fundusze europejskie i granty Fundusze europejskie i granty
  Fundusze europejskie i granty

  Obsługa prawna grantów i funduszy europejskich, przygotowanie umów grantowych i umów o dofinansowanie, przygotowanie umów konsorcjum, doradztwo bieżące w sprawach związanych z realizacją projektów z funduszy europejskich, opinie i informacje prawne m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatków, działalności pomocniczej i pomocy publicznej.

  Działalność fundacji i stowarzyszeń Działalność fundacji i stowarzyszeń
  Działalność fundacji i stowarzyszeń

  Utworzenie fundacji lub stowarzyszenia, przygotowanie statutu i innych potrzebnych dokumentów, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżąca obsługa prawna i pomoc w przygotowaniu uchwał oraz przeprowadzaniu posiedzeń lub zebrań, przygotowanie wszelkich regulaminów, zgłoszenia zmian w KRS, likwidacja fundacji lub stowarzyszeń.

  Dane osobowe Dane osobowe
  Dane osobowe

  Ochrona danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności, zgody na wykorzystanie wizerunku i innych danych osobowych, wszelkie inne dokumenty związane z danymi osobowymi i analiza zgodności procesów przetwarzania z RODO.

  Dobra osobiste Dobra osobiste
  Dobra osobiste

  Obsługa prawna związana z naruszeniami dóbr osobistych: opinie prawne, wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych, wnioski o zabezpieczenie i pozwy o ochronę dóbr osobistych, prowadzenie spraw sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

  Prawo pracy i antydyskryminacyjne Prawo pracy i antydyskryminacyjne
  Prawo pracy i antydyskryminacyjne

  Kodeksy etyki, regulaminy pracy, polityki antydyskryminacyjne, procedury antymobbingowe, pozwy o naruszenie zasady równości w zatrudnieniu, związki zawodowe, umowy o pracę, utwory pracownicze, bieżące sprawy z zakresu prawa pracy, szkolenia.

  Prawa osób LGBT+ Prawa osób LGBT+
  Prawa osób LGBT+

  Pełnomocnictwa, umowy regulujące stosunki majątkowe między partnerkami/partnerami, umowy dożywocia, zmiany nazwiska w trybie administracyjnym, doradztwo w zakresie testamentu i dziedziczenia, doradztwo w zakresie umowy darowizny.

  Pomagamy
  Twórcom i artystom

  Przygotowujemy wszelkie umowy pomiędzy twórcami lub artystami a instytucjami kultury, wytwórniami muzycznymi, producentami filmowymi i wydawcami. Sporządzamy umowy pomiędzy artystami, menedżerami i agencjami. Negocjujemy warunki umów. Doradzamy w każdej sprawie z zakresu praw autorskich i pokrewnych, przygotowujemy opinie i informacje prawne. Reprezentujemy twórców i artystów w cywilnych postępowaniach sądowych o naruszenie praw autorskich lub pokrewnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej na rynku polskim i zagranicznym, a także branży filmowej i reklamowej.

  Influencerom i agencjom reklamowym

  Od wielu lat wspieramy naszych klientów w zakresie świadczenia usług reklamowych. Znamy praktykę działania branży reklamowej i zasady dotyczące publikowania i oznaczania reklam w mediach społecznościowych. Zajmujemy się analizą i przygotowaniem umów na działania reklamowe oraz kompleksowo obsługujemy kampanie reklamowe. Sporządzamy opinie i informacje prawne dotyczące reklamy lub reklamowanego produktu i usługi. W ramach współpracy z influencerami lub agencjami reklamowymi negocjujemy warunki umów. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów konkursów i loterii. Reprezentujemy influencerów i agencje reklamowe w sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych, praw autorskich oraz niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  Organizacjom pozarządowym

  Organizacjom pozarządowym pomagamy w ich zakładaniu i rejestracji, a także likwidacji. Doradzamy we wszystkich bieżących sprawach, sporządzamy umowy partnerskie i konsorcyjne, negocjujemy warunki umów ze sponsorami. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu umów w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów od ich rozpoczęcia do rozliczenia. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przygotowujemy regulaminy z zakresu prawa pracy, kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w organizacjach z RODO.

  Przedsiębiorcom

  Przedsiębiorcom doradzamy w bieżących sprawach i w prowadzeniu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej. Mamy doświadczenie w zakładaniu i rejestrowaniu, a także likwidacji spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważną grupą przedsiębiorców, której świadczymy usługi, są firmy działające w zakresie praw własności intelektualnej: wytwórnie muzyczne, wydawnictwa, domy produkcyjne i agencje reklamowe oraz inni przedsiębiorcy rynku kultury i branży kreatywnej. Obsługujemy w zakresie prawnym procesy komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Doradzamy prawnie w zakresie pomocy publicznej na B+R+I. Zajmujemy się tajemnicą przedsiębiorstwa i ochroną know-how. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w firmach z RODO.

  Instytucjom kultury

  Obsługujemy samorządowe instytucje kultury w pełnym zakresie ich działalności. Uczestniczymy w każdym etapie produkcji i eksploatacji wydarzeń kulturalnych, doradzając szczególnie w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Przygotowujemy i parafujemy wszystkie umowy z zakresu działalności instytucji kultury. Ponadto świadczymy bieżącą obsługę tych podmiotów, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa finansów publicznych. Świadczymy także doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w instytucjach z RODO. Reprezentujemy instytucje kultury w procesach cywilnych i administracyjnych.

  Jednostkom naukowym

  Sporządzamy umowy partnerskie i konsorcyjne w zakresie projektów B+R. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa nauki. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu umów w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów od ich rozpoczęcia do rozliczenia. Zajmujemy się komercjalizacją badań naukowych i prac rozwojowych. Jesteśmy biegłe w prawnych aspektach zarządzania danymi naukowymi oraz w kwestiach dotyczących pomocy publicznej na badania i rozwój. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w jednostkach naukowych z RODO.

  Naukowcom i badaczom

  Negocjujemy warunki i przygotowujemy umowy pomiędzy naukowcami lub badaczami a przedsiębiorcami czy jednostkami naukowymi. Dbamy o własność intelektualną naukowców i badaczy. Obsługujemy prawnie projekty B+R, szczególnie finansowane z funduszy europejskich. Zajmujemy się komercjalizacją badań naukowych i prac rozwojowych, a także prawnymi aspektami zarządzania danymi naukowymi. Doradzamy w zakresie pomocy publicznej na badania i rozwój oraz zasad dotyczących działalności pomocniczej.

  ul. Puławska 39 lok. 78
  (I p., wejście od dziedzińca)
  02-508 Warszaw​a

   

  t/f: +48 (22) 115 76 09
  biuro@emiliabarabasz.pl

  Kancelaria Adwokacka
  Emilia Barabasz
  NIP: 526-234-67-88

   

  Rachunek bankowy:
  65 1050 1038 1000 0090 8213 1005

  Copyright © Kancelaria Adwokacka Emilia Barabasz, 2023
  Projekt: Marianna Wybieralska
  Programowanie: Michał Sepioło