Prawo autorskie i prawa pokrewne

Umowy o przeniesienie praw autorskich i licencyjne, umowy fonograficzne, umowy publishingowe, umowy koprodukcyjne, obsługa prawna produkcji filmowych i reklamowych, produkcji teatralnych i wystaw, spory o prawa autorskie i pokrewne, szkolenia, regulaminy własności intelektualnej i wszystko, co jest związane z działalnością twórczą wszystkich branż kultury i sztuki.

Prawo autorskie i prawa pokrewne 1 / 6następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Własność intelektualna

Znaki towarowe, patenty, obsługa prawna projektów B&R, zarządzanie danymi naukowymi, komercjalizacja wyników badań naukowych, obsługa prawna grantów i funduszy europejskich, regulaminy własności intelektualnej, obsługa prawna jednostek naukowych, start-up’ów i naukowców, prawo spółek, ochrona konkurencji.

Własność intelektualna poprzedni2 / 6następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Dobra osobiste

Obsługa prawna związana z naruszeniami dóbr osobistych: wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych, wnioski o zabezpieczenie i pozwy o ochronę dóbr osobistych, prowadzenie spraw sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Dobra osobiste poprzedni3 / 6następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności, zgody na wykorzystanie wizerunku i innych danych osobowych, wszelkie inne dokumenty związane z danymi osobowymi i analiza zgodności procesów przetwarzania z RODO.

Dane osobowe poprzedni4 / 6następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Prawo antydyskryminacyjne

Kodeksy etyki, regulaminy pracy, polityki antydyskryminacyjne, procedury antymobbingowe, pozwy o naruszenie zasady równości w zatrudnieniu, szkolenia.

Prawo antydyskryminacyjne poprzedni5 / 6następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Prawa osób LGBT+

Testamenty, pełnomocnictwa, umowy regulujące stosunki majątkowe między partnerkami/partnerami, umowy darowizny, upoważnienia do otrzymania informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej, umowy dożywocia, wnioski o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym, kwestie związane z ubezpieczeniem na życie.

Prawa osób LGBT+ poprzedni6 / 6
Zobacz, jak możemy Ci pomóc