Zmiana ustawy o fundacjach

Sprawozdania merytoryczne fundacji od 2023 r. będą składane wyłącznie w formie elektronicznej.

31 grudnia upływa termin złożenia właściwemu ministrowi sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji za 2021 rok. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawozdanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, przy czym w zależności od ministerstwa, do którego składa się sprawozdanie – w niektórych przypadkach dopuszczalne jest także skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

Od przyszłego roku forma składania sprawozdań merytorycznych ulegnie jednak zmianie – 7 października Sejm przyjął ustawę, której celem jest uproszczenie niektórych procedur z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej, która dotyczy m.in. zmiany przepisów ustawy o fundacjach.

W art. 5 ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje się zmiany w art. 12 ustawy o fundacjach. Zlikwidowana zostaje całkowicie możliwość składania sprawozdań w tradycyjnej formie – będą one sporządzane w postaci elektronicznej na przygotowanym w tym celu formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz opatrywane podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ponadto, zmianie ulegnie także zakres informacji zamieszczanych w sprawozdaniu. Do tej pory odpowiednie rozporządzenie określało go w sposób ramowy, natomiast po zmianie ustawy obowiązywać będzie jednolity wzór formularza sprawozdania. Ten jednak nie został jeszcze opublikowany – zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 12 ust. 4 ustawy o fundacjach, określi go, w drodze rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. Mając to na uwadze, złożenie sprawozdania za 2022 r. najprawdopodobniej będzie następowało już w nowej formie.